Alliansen i Solna satsar 57 mkr på barn, utbildning och stadsmiljö

FolkpartietSolna

I Solnas budget 2016 görs satsningar på 57 mkr inom fokusområdena ”Barn och utbildning” samt ”Bättre stadsmiljö”.
Inom förskolan är målsättningen att bryta trenden med större barngrupper och med nya ekonomiska satsningar öka personaltätheten. Inom skolan satsas det på lärarna, på ökad läsförståelse och med att stärka arbetet med entreprenörskap. En kompetensförsörjningsstrategi för skolpersonal ska också tas fram för att möta framtida utmaningar. Därutöver fortsätter upprustningen av förskole- och skollokaler som påbörjades under förra mandatperioden.

Inom stadsmiljön görs förstärkningar för ett snyggare och tryggare Solna. Bland annat ökade resurser till skötseln av parker och buskage, klotterborttagning och städning. Därutöver är fokus trygghetsskapande åtgärder som exempelvis mer och bättre belysning av trottoarer, torg, promenadstråk och cykelvägar. Satsningarna på cykel utökas med inriktningen att utveckla Solna som cykelstad.

– Trots den rödgröna regeringens höjning av utjämningsskatten klarar vi att hålla en oförändrad skatt och samtidigt rekordsatsa på barnomsorg, skola och ett snyggare och tryggare Solna, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är otroligt glad över satsningen på förskola och skola. Vi sätter fokus på Solnas barn och ungdomar. Vi vill bryta trenden med stora barngrupper och alltför många barn per vuxen och Budget 2016 ger oss förutsättningar för detta samtidigt som vi satsar på lärare, övrig personal och även verksamheten som exempelvis läsförståelse, säger Marianne Damström Gereben (FP), kommunstyrelsens 1e vice ordförande.

– Satsningen på stadsmiljö innebär bland annat att vi kan höja ambitionsnivån på parker och planteringar, minska nedskräpningen och samtidigt fortsätta med skolupprustningen, ytterligare energieffektiviseringar samt genomföra luft- och bullermätningar, säger Magnus Persson (C), kommunalråd.

– Solna ska vara en trygg stad och därför kommer vi att genomföra en trygghetsinventering under 2016, samtidigt som resurser avsätts för både bättre utomhusbelysning och för att snabbare vidta åtgärder mot klotter och otrygga miljöer, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.

Fakta

 • Oförändrad skattesats på 17,12 kronor
 • Totalt 57 mkr
  • Förskola/skola 30 mkr (förskola 14, skola 6, upprustning 10)
  • Solnas stadsmiljö 20 mkr (belysning/trygghet 10, stadsmiljö 10)
  • Utvecklingsstrategier 5 mkr
  • Cykelsatsningar 2 mkr

Inom verksamhetsplanens och budgetens huvudområden läggs följande uppdrag som ska genomföras:

Barn och utbildning

 • Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta för att förstärka entreprenörskapet i skolan.
 • Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att lyfta fram och öka informationen om alternativen inom barnomsorgen.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av inriktning och organisation av fritidsverksamheten i Solna med fokus på att öka lärandet.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag, genom trygghetsrådet, att i samarbete med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för att motverka radikalisering.
 • Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden etablera förskola och skola för de yngre barnen i Fridhemsskolan parallellt med omlokaliseringen av Solna Kulturskola.
 • Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att förlänga säsongen för Svedenbadet och för att öka nyttjandet av Bergshamra IP.
 • Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för utvecklingen av Bergshamraskolan och Kulturskolan i Bergshamra, inklusive en upprustning av aulan.

Bättre stadsmiljö

 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att, genom trygghetsrådet, göra en trygghetsinventering i Solna.
 • Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda och genomföra en sänkning av hastigheterna från 50 km/h till 40 km/h på Solnas gator.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att identifiera ett lämpligt läge för etablering av ett utomhusbad inklusive tester av vattenkvaliteten i samarbete med berörda styrelser och nämnder.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med byggnadsnämnden göra en utredning, inklusive luft- och bullermätningar, av en överdäckning av Bergshamravägen i enlighet med intentionerna i FÖP Nationalstadsparken, Solnadelen, från 2008.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med byggnadsnämnden identifiera lämpliga lägen och intressent för uppförande av trygghetsboende (70+) i Bergshamra.