Folkpartiets vision för Solna

Bygga och BoDebattFolkpartietPolitikSolna

Folkpartiet i Solna bedrev under våren ett omfattande förberedande arbete inför remissen på ÖP och har under remisstiden fortsatt vårt arbete. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ändå ett viktigt dokument då planen anger en färdriktning över hur staden vill att Solna skall utvecklas de kommande 15 åren, till 2030. Och Solna är en stad som snabbt och kontinuerligt förändras. Folkpartiet redovisade i vårt remissvar till kommunen 15 övergripande punkter som vi anser skall vara vägledande i det fortsatta arbetet med översiktsplane. Punkterna är följande:
  • Solna är en stad som många människor söker sig till för att bo eller arbeta i eller som besökare. Staden präglas av öppenhet och mångfald och alla människor känner sig välkomna.

  • Solna har utvecklats till en mer stadslik stad som präglas av dynamik och modernitet med ett stort utbud av service och där stor hänsyn tas till miljön och de gröna områdena. Solna respekterar de gröna kilarna och stadens naturområden och parker utvecklas och förbättras kontinuerligt.

  • De stora barriäreffekter som har präglat Solna har minskat genom fler broar och överdäckningar. Detta gör att stadsdelarna fysiskt och mentalt har kommit närmare varandra.

  • Solna växer men i en takt som tar hänsyn till Solnabornas intressen och de kommunalekonomiska effekterna. I Solna byggs det bostäder och Solna tar ansvar men Solna skall expandera men inte explodera.

  • Kollektivtrafiken förbättras och byggs ut hela tiden vilket medför att behovet av bil minskar kontinuerligt.

  • Solna har utvecklats till en framstående cykelstad där cykling är ett viktigt transportmedel.

  • Solna är ett föredöme när det gäller tillgänglighet, trygghetsfrämjande och brottsbekämpande åtgärder.

  • Solna är en stad där parker, grönområden och ytor för idrott, kultur och fritid har getts utrymme i den växande staden. Solna är en betydande idrotts- och kulturstad.

  • Staden präglas av en variation av upplåtelseformer och boendemiljöer och där många gör boendekarriär. Stadsdelarnas karaktärer och särarter är en viktig del när staden utvecklas.

  • Solna är en hållbar stad. Staden har utvecklats hållbart utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Folkpartiet har utvecklat dessa punkter i vårt remissvar inom ett antal områden: bostäder, trafik, miljö, kulturmiljöer, offentlig service och värmeförsörjning. Det finns anledning att återkomma till dessa viktiga områden för stadens utveckling i ett antal kommande blogginlägg.

Anders Ekegren, 1:e vice ordförande, byggnadsnämnden (fp)

Anders Ekegren, 1:e vice ordförande, byggnadsnämnden (fp)