Hemtjänst och valfrihet      

DebattFolkpartietPolitikSolnaStöd och omsorg

”Löfvens högersväng om privata vården. Vänsterns hjärtefråga ryker – Alliansen får igenom sitt förslag” stod att läsa på Aftonbladets hemsida i förra veckan. Detta efter att regeringen beslutat om ändringar i den pågående välfärdsutredningen där möjligheten att välja vårdgivare blir kvar. Kravet från V om att hitta vägar för att slopa skyldigheten att erbjuda både offentlig och privata vårdgivare, det V kallar ”tvångs- LOV”, tas bort ur utredningen.
Tidningen Dagens samhälle visar hur det skiljer sig mellan landets kommuner i utbud av  kommunal och privat välfärd. Totalt bedrivs 84 procent av välfärden i kommunal regi. I hög grad är privatiseringar ett Stockholmsfenomen, och starkt ideologiskt. Av de 14 kommuner som har högst andel privata utförare är alla utom en, Vellinge, belägna i Stockholms län och en, Sundbyberg, Alliansstyrda. Täby toppar med 48 procent privata utförare och Solna kommer två med 43 procent. Så att beslutet om att ändra i utredningsdirektiven är viktiga för oss i Solna.

Vid de senaste mötena i omvårdnadsnämnden har frågan om LOV i hemtjänsten tagits upp av oppositionen. Detta har också skett i KPR (Kommunala Pensionärs Rådet) där den nya ordföranden från PRO har framfört att det finns för många utförare som resultat av LOV och att detta föranleder problem och osäkerhet.

Vi alliansföreträdare i nämnd och råd försvarar naturligtvis den rådande ordningen.

Det kan inte förnekas att LOV fick dåligt rykte under sommaren med medial uppmärksamhet av de olagligheter som förekommit i Södertälje, där kriminella personer utnyttjat systemet och där uppföljningen från kommunen brast.

Oron för att något sådant kan hända i Solna är liten. Omvårdnadsförvaltningens uppföljning av alla hemtjänstföretag sker kontinuerligt. En noggrann genomgång görs årligen av att avtalet som tecknats mellan kommun och företaget följs. Detta avtal grundar sig på ett förfrågningsunderlag med en mängd ska-krav som företagen idag måste uppfylla för att bli godkänd som utförare.

Sedan 2010 då LOV infördes har 75 företag ansökt om att bli utförare av hemtjänst. Idag finns 29 företag att välja mellan, men av dessa har tio företag huvuddelen av kunderna och störst är det kommunala alternativet, Humaniora. I Solna används en s.k. 1-årsregel som innebär att om en utförare inte inom ett år fått någon kund i Solna, avslutas avtalet automatiskt.

 

Min uppfattning är att seniorerna i Solna skulle bli mycket förvånade och besvikna om den möjlighet att välja hemtjänst som nu finns försvann. Men den risken hoppas vi nu är undanröjd.

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden, kommunfullmäktigeledamot (fp)

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden, kommunfullmäktigeledamot (fp)