Integrationen går framåt och Solna går i täten för fler arbeten

Bygga och BoDebattFolkpartietIntegrationJobbSolna

Nyligen beslutade ytterligare en stor arbetsgivare att flytta sitt huvudkontor till Solna och Arenastaden, nämligen SEB. Detta tillför ca 4 500 nya arbetstillfällen till Solna. Så sent som i april offentliggjordes att TeliaSonera samlokaliserar sin verksamhet och flyttar till Arenastaden vilket innebär 3 500 nya arbetsplatser i staden. Redan tidigare har företag som Vattenfall, Carlsberg, Balance, Adidas, Esprit, Olympus, Egmont, Peab och Nike etablerat sig i Arenastaden.

 

I Solna har vi ett framgångsrikt lokalt arbete med att bryta människors utanförskap och vi har en betydligt lägre arbetslöshet än genomsnittet i Stockholms län och riket i övrigt.

Den totala arbetslösheten i förhållande till den registerbaserade arbetskraften i Solna, uppgick den siste maj till 4,9 procent. Den totala arbetslösheten i Stockholms län uppgick till 6,4 procent och den totala arbetslösheten i riket som helhet uppgick till 7,7 procent.

 

Vårt arbete med att satsa på och prioritera ungdomars och utrikesföddas insteg på arbetsmarknaden visar sig också tydligt i statistiken. Den totala arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Solna uppgick i maj till 5,8 procent. Motsvarande siffra för Stockholms län i maj var 8,5 procent och för riket som helhet 13,7 procent. Den totala arbetslösheten bland utrikesfödda i Solna uppgick siste maj till 9,2 procent. Motsvarande siffra för Stockholms län var 14,6 procent och för riket som helhet 20,1 procent.

 

Samtidigt presenterade tidningen Dagens Nyheter nyligen i sin granskning att integrationen går framåt. Aldrig tidigare har så många utrikesfödda gått till jobbet som nu. Sedan 2006 har fler än 180 000 utrikesfödda fått jobb och i dag är drygt 750 000 människor som fötts i andra länder sysselsatta. Detta trots den värsta finanskris som Sverige har gått igenom sedan 30-talet. Sverige har idag den högsta sysselsättningsgraden i EU. Nästan fyra av fem svenskar mellan 20 och 64 år har ett arbete – flest av alla medlemsländer. Detta är resultatet av Alliansens åtta år vid makten.

 

Samtidigt finns det stora utmaningar kvar. Gapet mellan utrikes- och inrikesfödda i arbetskraften är fortfarande stor och arbetslösheten är för hög. Vi behöver göra mer för att de som invandrat till Sverige kommer i arbete och får en egen försörjning. Ett eget jobb är viktigt. Det ger frihet och trygghet. Det ger möjlighet att försörja sig själv. Det hjälper till att skapa mening och struktur. Därför är det en viktig socialliberal politisk fråga att skapa förutsättningar för fler arbeten och för att fler ska kunna arbeta och försörja sig själva. Det är dags för en reformering av den svenska arbetsmarknaden. Vi behöver både flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden!

 

Neven Milivojevic. vice ordförande (fp) kompetensnämnden Solna

Neven Milivojevic. vice ordförande (fp) kompetensnämnden Solna