Leva livet hela livet

Bygga och BoFolkpartietPolitikSolnaStöd och omsorg

Alla människor är olika, också när de blir äldre. Vi har samma rätt att kunna bestämma över vår egen tillvaro, även när åren blir fler. Självbestämmande är lika viktigt för alla oavsett ålder och bostadsort”.
Så inleds Folkpartiets politiska program för äldre inför valet. Arbetet med utformningen programmet har letts av Barbro Westerholm, som står på plats 5 på Stockholmslistan till Riksdagen, och som har ett mycket stort förtroende bland länets pensionärer.
Politiken har sammanfattats i fem områden. För att kunna argumentera för vår äldrepolitik kommentarer jag områdena utifrån mina erfarenheter och läget i Solna.

 

Stärk äldre människors makt handlar främst om valfrihet i äldreomsorgen. Ett viktigt val när krafterna avtar och man behöver hjälp, är att få bo kvar i sin invanda miljö. Valet kan stå mellan att utnyttja RUT-tjänster för städning eller att få servicehjälpen via ett hemtjänstföretag. När hjälpbehoven ökar utökas hemtjänstinsatsen. Eftersom vi i Solna har ett kommunalt hemtjänstföretag, Humaniora och 23 privata hemtjänstföretag att välja mellan är valfrihet en självklarhet. När man inte längre kan bo kvar i hemmet erbjuds en plats på ett av Solnas nio omvårdnadsboende varav ett, Skoga, är kommunalt. Så långt som möjligt tillmötesgår vi val av önskat boende.

 

Långsiktigt ägaransvar i välfärden. Vi säger ja till privata alternativ men nej till kortsiktiga ägare. I Solna väljer vi hemtjänstföretag enligt LOV, Lagen om valfrihet, vilket innebär att de företag som uppfyller de hårt ställda krav vi har för att bli godkänd, kan sättas upp på listan över valbara företag, i dag 24 företag. Noggrann uppföljning görs varje år av omvårdnadsförvaltningens stab för kvalitetsutveckling. Företag som inte lyckats få några ”kunder” tas bort från listan.

Vård och omsorgsboenden upphandlas via LOU, Lagen om offentlig upphandling, med en avtalstid på fem år. Även här innehåller upphandlingsunderlagen hårt ställda krav som följs upp årligen.

Eftersom vi har kommunala alternativ säkerställer vi att det inte förekommer någon kvalitetsskillnad mellan de olika hemtjänstföretagen eller vård och omsorgsboendena.

 

Bygg flera boenden för äldre människor. Beslut är nu fattat om att bygga Solnas första Trygghetsboende vid Skoga i Huvudsta. Det blir ett bra komplement till de ca 250 65+-lägenheter som finns i Råsunda. Ett önskemål finns om att bygga ytterligare ett Trygghetsboende i Bergshamra.

 

Bättre möjlighet att jobba för den äldre som vill. Jobbskatteavdraget är mycket förmånligt för äldre. Vi vill utöka rätten att stanna kvar på jobbet från 67 till 69 års ålder. Det är naturligtvis helt frivilligt och många väljer att gå i pension vid den vanligaste pensionsåldern 65 år där en del drygar ut pensionen med nya arbetsuppgifter.

Fortsätt sänka skatten för pensionärer som i jämförelse med de som arbetar är högre sedan jobbskatteavdrag infördes. Trots att alliansregeringen sänkt skatten för pensionärer fem gånger är inte pensionärsorganisationerna nöjda utan kräver ännu en sänkning. Vi vill gå vidare när utrymme finns för detta. Eftersom jag anser att jobbskatteavdrag främst är till för dem som jobbar är jag tveksam till att en total utjämning är möjlig. Men som sagts ovan lönar det sig bra att ”extraknäcka” som pensionär.

 

Under rubriken ”Mer jämställda pensioner” lanserade Folkpartiet i dagarna ett förslag som innebär att pensioner som makar tjänat in ska fördelas lika vid skilsmässa alltså ingå i bodelningen på samma sätt som hus, bil och andra tillgångar. Ett utmärkt förslag som kommer att förbättra den ekonomiska situationen för många av den nära kvarts miljonen kvinnliga pensionärer som är frånskilda.

 

Önskar du diskutera andra äldrefrågor så ta gärna kontakt med mig

 

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden (fp)

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden (fp)