Nu går vi vidare med Hagalund!

Bygga och BoFolkpartietKultur- och fritidPolitikSkola och förskolaSolna

Folkpartiet har länge drivit på för att ha en långsiktig strategi kring arbetet med hur man ska utveckla Hagalund. Här skrev vi i slutet av juni förra året om vad vi i Folkpartiet önskar se. Den 30:e augusti presenterade Solna stad den så kallade Hagalundsstrategin och nu börjar arbetet på allvar. Igår sammanträdde kommunstyrelsen och man beslutade då att lägga ett uppdrag till stadsledningsförvaltningen och andra berörda förvaltningar om följande:

 

  • Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till byggnadsnämnden att ta fram ett program för Hagalund i enlighet med inriktningen i tjänsteskrivelsen, samt att parallellt ta fram ett program för Hagalunds arbetsplatsområde.
  • Kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningsförvaltningen att ta fram principöverenskommelser med intressenterna för att reglera exploateringsfrågorna och intressenternas medverkan i programarbetet.
  • Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att medverka i stadsledningsförvaltningens arbete med att, i enlighet med vad som framförs i tjänsteskrivelsen, ta fram ett stadsmiljöprogram för Hagalund.
  • Kommunstyrelsen beslutar att stadsmiljöprojektet ska inledas med att en genare och ny trappa anläggs från Hagalund till Solna station. Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska kontorets fastighetsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen med kulturskolan att klargöra förutsättningarna för att omlokalisera Solna Kulturskola till fd Fridhemsskolans lokaler.
  • Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna att tillsammans med intressenter och verksamheter i området bilda en stiftelse för skötsel och drift av museum och byggnader som ingår i kulturmiljön ”Gamla Hagalund”.
  • Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att bilda en övergripande organisation för det gemensamma projektet med representanter för tekniska kontoret, miljö- och byggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och representanter för intressenterna.

 

Detta är ett viktigt beslut då det sänder en tydlig politisk signal om att Alliansen tycker att Hagalund är ett prioriterat område. Folkpartiet har också arbetat hårt för att arbetet ska sätta igång. En fråga som vi i Folkpartiet drivit på särskilt är att Solna kulturskola ska flytta sin verksamhet till fd Fridhemsskolans lokaler dels för att öka den näst intill obefintliga tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning men också för att stärka Hagalunds kulturprofil.

På sammanträdet lade också Alliansen ett särskilt yttrande på Folkpartiets initiativ:

Uppdrag om att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån Utvecklingsstrategin för Hagalund

1. Att godkänna stadsledningsförvaltningens förslag till beslut (de sex punkter du hittar här ovanför)
2. Att därutöver anföra följande
Vi är positiva till en utveckling av Hagalund i enlighet med utvecklingsstrategins huvuddrag. Det finns en stor potential att bygga vidare på stadsdelens goda kvaliteter och utveckla området med ny bebyggelse, nya verksamheter, kommunikationer och upprustad stadsmiljö. Det är därför positivt att arbetet med utveckla Hagalund nu kan gå vidare.
I ramen för byggnadsnämndens arbete med att ta fram ett program för Hagalund vill vi betona vikten av att förutsättningslöst pröva förslag om ny bebyggelse i stadsdelen. Som framgår av tjänsteskrivelsen kan utvecklingsstrategins strukturplan fungera som en grund för arbetet, men ytterligare analyser behöver göras för att säkerställa var och i vilken omfattning ny bebyggelse i form av nya bostäder och arbetsplatser är lämplig. Vi vill också betona vikten av att programarbetet fortsatt sker i nära dialog med boende och verksamma i stadsdelen.

 

Nu fortsätter processen med att utveckla Hagalund och än återstår mycket arbete innan vi kan se något av det färdiga resultatet. Här är du som Solna- och Hagalundsbo väldigt viktig och vi tar mer än gärna emot dina synpunkter.

Välkommen att höra av dig, vår dörr står öppen!

Marianne Damström Gereben, kommunalråd (fp)

  Marianne Damström Gereben, kommunalråd (fp)

Peter Edholm, kommunalråd (fp)

Peter Edholm, kommunalråd (fp)