Översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplan

Bygga och BoFolkpartietMiljöPolitikSolna

Innan jag blev politiskt aktiv så hade jag i princip noll koll på vad en översiktsplan/fördjupad översiktsplan/detaljplan egentligen är och hur de hänger ihop. Visst läste jag ibland i lokaltidningen om detaljplaner som överklagats, så jag förstod att just dessa kunde på något sätt vara bindande men inte så mycket mer.Vad är då en översiktsplan? Jo, det är ett dokument som ska redovisa huvuddragen i hur vi använder mark- och vatten och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den ska också redovisa hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Helt enkelt ett dokument som berättar hur de som idag är politiker, med input från alla som tar sig tid, vill att staden ska utvecklas. Planen är också intressant för de som vill bygga eller etablera sig här i Solna eftersom de i den kan se om deras egna idéer kan jämkas med våra.Tidsperspektivet kan variera. Nuvarande översiktsplan för Solna antogs av kommunfullmäktige våren 2006. Alltså bara några månader innan jag själv för första gången blev invald i demokratins högborg i Solna, kommunfullmäktige.Ja, så har vi då det som kallas fördjupad översiktsplan och det är egentligen vad det låter, bara för eller inom ett specifikt område, kan t ex vara en stadsdel eller hur man ska använda sig av olika typer av energikällor. Den är i princip ett komplement och ett ännu bättre underlag än översiktsplanen när man väl ska upprätta en detaljplan.

Varken översiktsplanen eller en fördjupad översiktsplan är juridiskt bindande, det är däremot en detaljplan när man ska titta på en bygglovsansökan. En detaljplan är ett dokument där man beskriver den fysiska planeringen för ett begränsat område, vad som ska/kan byggas och hur mark- och vattenområden får användas. Man kan t ex besluta sig för att reservera en tomt för en eventuell framtida förskola, det betyder att om det visar sig att det inte behövs en förskola i det området så kan man inte söka bygglov för någon annan typ av byggnad innan detaljplanen i så fall ändras, och det är ju inte alls säkert att det blir så.

Under en tid har nu gruppledarna i de partier som är representerade i Kommunstyrelsen arbetat med underlaget till det förslag som nu kommer att gå ut på så kallat samråd. Vi har dels tittat på den förra översiktsplanen, dels tittat på hur det ser ut idag med utgångspunkt i just den förra planen och också diskuterat hur vi vill att Solna ska se ut om ca 10 år. Det har varit spännande och lärorikt, så jag rekommenderar verkligen alla att ta tillfället i akt att sätta sig in i förslaget och komma med egna förslag under samrådet.

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)