SFI måste kvalitetssäkras

DebattFolkpartietPolitikSkola och förskola

Kompetensnämndens viktigaste uppdrag är att rusta Solnaborna för framtidens arbetsmarknad. Svenska för invandrare (SFI) är en av delarna för att de som behöver utbildning i svenska i sitt jobb ska kunna få det. I Solna har det varit ett framgångsrikt arbete, men kvaliteten kan förbättras.
På initiativ av Folkpartiet i Alliansregeringen presenterades för ett år sedan förslag om att reformera SFI-undervisningen för nyanlända. Riksdagen debatterade nyligen detta lagförslag och det är möjligt att Folkpartiets förslag om att slopa SFI som egen skolform kommer att genomföras.
I framtiden kommer SFI att kunna bli en del av KomVux. Förhoppningen är att SFI ska bli mer individualiserad och anpassad efter den bakgrund, förmåga och framtidsplaner som individen har.

Kvaliteten och genomströmningen måste bli bättre och den tröghet och byråkrati som funnits mellan dessa två olika skolformer har fördröjt den nyanländes tid i systemet. Riksdagen beslutade nyligen att dessa förändringar ska leda till att fler genomför utbildningen och att avhoppen minskar.

Det som Folkpartiet är kritiskt till och som partiet lyfte i riksdagsdebatten är behovet av nationella prov inom grundläggande SFI inom KomVux.

Detta är ett sätt att följa upp kvaliteten och likvärdigheten i landet då SFI utgör en central del i Sveriges arbetsmarknads- och integrationspolitik. Folkpartiet föreslog också att Skolverket ska ges i uppdrag att särskilt utveckla kvaliteten inom SFI samt ett särskilt tillsynsuppdrag kring SFI som läggs på Statens skolinspektion.

Det sistnämnda är helt avgörande för att nationellt granska genomströmningen och inte minst kvaliteten i SFI-undervisningen. Samtliga dessa tre förslag yrkade regeringspartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna nej till, vilket är obegripligt.

Dagens SFI-regelverk är i grunden bra, med betoning på yrkesinriktad och individanpassad SFI såsom det är i Solna, men i praktiken fungerar detta inte i hela landet. Därför är nationella prov och hårdare nationell inspektion bra metoder för att få till en förbättring.

Den rödgröna regeringen menar att det ändå kommer att följas upp på något sätt. Risken är dock stor att Folkpartiets reformer inte får det genomslag som partiet vill uppnå, d v s snabbare etablering för nyanlända i arbetslivet och att de snabbare lär sig det svenska språket.

Lars Granath Ledamot (FP) i Kompetensnämnden i Solna

Lars Granath
Ledamot (FP) i Kompetensnämnden i Solna