Solna kan nu lägga i nästa växel i miljöarbetet

MiljöPolitikSolna

Vi saknar inte utmaningar på miljöområdet. Listan med miljöfrågor som vi nog borde ägna mer omtanke är lång. Bottendöd, luftburna partiklar, försurning, kväveoxider, läkemedelsrester, buller, miljögifter, rödlistade arter av djur och växter och så vidare …

Samtidigt är det så att vi människor har en benägenhet att externalisera tänka på miljöfrågor. Vi tror/tänker/kräver/hoppas att det är ”någon annan” som ska lösa problemen: FN:s klimatpanel, EU, miljöministern, forskare, näringslivet, ny teknik, …

Många av problemen uppstår genom vår levnadsstandard, livsmedelsförsörjning, energiförsörjning, fri rörlighet, transporter och så vidare. Som liberal vill man gärna koppla ihop frihet med ansvar.

Vi kommer inte från att en stor del av ansvaret för miljöarbetet ligger hos landets kommuner. Det finns en lång rad saker som en kommun kan göra. Det finns många saker som jag tycker att Solna stad SKA göra.

I den verksamhetsplan för 2014 som beslutades i kommunfullmäktige igår står inskrivet att vi ska ta fram ett nytt miljöprogram. I och med detta har vi ett gyllene tillfälle att lägga i en ny växel.

Illustratör: Tobias Flygar

Nedan anger jag några olika aspekter som jag tycker man ska ta med i det nya miljöprogrammet.

Bredare fokus

Idag arbetar vi på flera olika fronter med angelägna miljöfrågor. Avfall och energieffektivisering är exempel på områden där vi lyckas mycket väl. Cykelplan och ny grönplan är på gång. Bullerkartläggning är gjord. Men det finns områden som lämnats utan hänseende eller där vi kan jobba mer målmedvetet och strukturerat

Koppling till de nationella miljökvalitetsmålen

 Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa har sedan, hos länsstyrelserna, brutits ner till regionala mål. Vårt miljöprogram bör haka in i den här strukturen och innebära att vi i Solna formulerar mål och delmål på lokal nivå med tydlig koppling till de överordnade nivåerna.

SMARTa mål

De lokala mål och delmål som formuleras ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta.

Handlingsplaner

Miljöprogrammet ska också innehålla konkreta beskrivningar av aktiviteter (investeringar, ombyggnationer, planer, utredningar, påverkansarbete eller vad det kan vara) och hur var och en av aktiviteterna bidrar till ett eller flera mål. 

Uppföljning

Programmet ska innehålla mekanismer för uppföljning och ständig förbättring. Uppföljningen integreras gärna i stadens redan etablerade system för målstyrning och uppföljning.

Avslutningsvis vill jag alltså att vi i ett nytt miljöprogram visar på en kraftigt höjd ambitionsnivå. Varför inte ha som mål att Solna år 2020 har placerat sig topp-3 på rankinglistor som exempelvis den kommunranking som Miljöaktuellt gör.

(Denna artikel baseras på ett inlägg jag 2013-11-24 gjorde i kommunfullmäktige i samband med att vi debatterade Miljö- och Hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget för 2014.)

 

 

 

Peter Edholm, Ledamot MIljö- och Hälsoskyddsnämnden