Vänsterpartiet vilseleder ang. Hagalundstrategin

Bygga och BoDebattFolkpartietSolna

Under Hagalundsdagen 29 augusti i år, hade vänsterpartiet ställt upp en stapelenkät där deltagarna kunde placera åsiktbollar på två separata mätstaplar. Påståendet på den ena stapeln löd i stil med; Nej, jag är mot att det byggs fastigheter på gårdarna mellan de blå höghusen. Den andra stapeln påstod, JA, jag är för att det byggs fastigheter på gårdarna mellan de blå husen. Flertalet bollar var givetvis placerade på Nej-stapeln. Hade frågan varit korrekt och sanningsenlig, hade även jag satt upp min åsiktsboll på Nej-stapeln.
Problemet med detta sätt att bedriva politik är att medvetet föra Hagalundarna bakom ljuset. Politiska partier ska återge verkligheten och agera vägvisare för vart man vill nå och hur. Det är inte partiers roll att skrämma och vilseleda sina väljare med osanna påståenden.
Ett kurdiskt ordspråk lyder som följer, om du inte kan vara en ros så var heller inte någon tagg. För min del kan man gärna vara motståndare till förnying och utveckling. Jag respekterar mina meningsmotståndare för det när de spelar fair play och kan argumentera för sin sak med bas i hur verkligheten ser ut. Vad jag däremot har väldigt svårt för är när någon far med osanningar och agerar tagg i den potential som Hagalundsstrategin defakto är.

 

Vad vi har nu, är ett antal byggbolag som vill investera och förståeligt nog göra en vinst. Det är inte fel att bygga, det är inget fel med vinst. Det torde vi alla förstå. När vi nu har partners som vill satsa kapital borde Hagalundare och vi som brinner för stadsdelen se detta som en möjlighet och en potential att äntligen få utveckling med värden som Hagalundarna själva vill ha. Å en sida vill byggbolagen bygga å andra sidan vill medborgarna ha vardagskvalité och det är exakt här som vi politiker bör ta plats med vårt ansvar. Vi ska försöka finna en medelväg som är rimlig däri stadsdelen och medborgarna får ut det mesta möjliga.

Låt oss därför göra det klart engång för alla. Vad beträffar Hagalundsstrategin är inget beslutat! Inte heller kan någon bygga fastigheter på mark som ägs/arrenderas av andra privata aktörer. Av Hagalunds 4 gårdar är två privata. Ingen aktör eller ens staden kan påtvinga bygge på dessa gårdar så länge årsstämmor i dessa bostadsrättsföreningar själva inte beslutar det. Det påstående som vänsterpartiet utan grund försöker få Hagalundare att tro är därför inget annat än ett försök att svartmåla Hagalundstrategin, det är ett försök att svärta ner de möjligheter Hagalund ställs inför och på ett konservativt vis föregå positiva stansningar på Hagalund som stadsdel. Jag tycker att det är förkastligt. De återstående två gårdarna som ägs och förvaltas av Rikshem och Signalisten, måste också själva besluta om de vill bygga nytt på sina marker.
På andra håll vill man gärna få det att framstå att det befintliga förslag inte tagit hänsyn till vad Hagalundare själva tycker. Mer fel än så kan man inte ha. Under ett flertal veckor i följd sommaren 2014 hölls öppet hus på Ankaret där Hagalundare själva fick inkomma med synpunkter och potentiella utvecklingsområden. Via nätet kunde man också skicka synpunkter. Som vice ordförande i föreningen ”Ett Levande Haglund” hade jag också förmånen att tillsammans med ungdomar i Hagalund sammanställa synpunkter och efter 3 träffar fastställa en tio-punkts lång lista över vad man ville ha integrerad i Hagalundsstrategin. I stort sett samtliga dessa punkter finns med i strategin idag.

 

Tilltrotts detta kan jag tycka att staden kunde ansträngt sig mer och finna ytterligare kanaler för åsiktsinhämtning. Översättning av information på andra språk hade kunnat vara ett sätt för att få in ytterligare input. Däremot är jag övertygad om att slutversionen långtifrån är klar. Den bör justeras och slipas och det är just det som är en utvecklingsprocess. Tillsammans kan vi leda strategin fram så att den passar Hagalund och dess invånare på ett behagligt vis.

Hagalundsliberalerna är positiva inför kommande process och kommer att arbeta för slutresultat med mellan 500-700 lägenheter koncentrerade främst på ytan där centrum idag ligger och ytan på och kring Sunnanskolan. Om vi lägger till området mot Hagalunds industriområde kan man enligt vår mening utöka volymen med ett hundratal lägenheter till. Vi anser det dock inte rimligt att det skulle byggas mellan 1100-1800 lägenheter i Hagalund. Det vore att bygga ytterligare ett Hagalund i Hagalund, det är enligt vår mening ett förslag som inte kan tas seriöst.

 

Vidare bör rosengården och området kring vattentornet rustas upp med ytor för exempelvis spontanidrott. Vi föreslår också en utomhusteater på rimlig plats i området. En tydlig entré från Solna station upp till Hagalund integrerat med rulltrappa eller annan bana för att funktionshinderanpassa måste finnas. Beroende på karaktären av inflyttade och efterfrågan ser vi också att en beredskap ska finnas till en återinstallering för grundskola samt ungdomsgård i närområdet. Det är vår mening att strategin är viktig för att få en mer levande stadsdel med utökat näringsliv. Solnas karta håller på att ritas om och i den kartan är Hagalund en blivande stadskärna. Att vara emot utveckling av Hagalund är därför oansvarigt.

Sukrî Demir (Fp) 2 vice ordförande, Internationella Kommittén i Solna Hagalundsliberalerna

Sukrî Demir (Fp)
2 vice ordförande, Internationella Kommittén i Solna
Hagalundsliberalerna